Algemene voorwaarden

Box to Box, gevestigd te 2992 RK Barendrecht aan de Puccinistraat, hierna tevens aan te duiden met “wij” of “ons”.

Artikel 1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offerte´s en overeenkomsten.Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.Een koper, opdrachtgever of consument die al eerder met ons zaken heeft gedaan en uit dien hoofde kennis heeft kunnen nemen met deze voorwaarden, wordt ook bij latere aanbiedingen, offerte´s en transacties verondersteld op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan.Wij aanvaarden slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derde als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en vier weken na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een aanbieding vrijblijvend wordt gedaan en door de koper, opdrachtgever of consument wordt aanvaard, dan hebben wij het recht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding de aanbieding te herroepen.Mondelinge aanbiedingen van ons of onze ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Levertijden in offertes van Box to Box zijn indicatief en geven de koper, opdrachtgever of consument bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor koper of opdrachtgever exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor consumenten inclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Box to Box daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestelling.

Artikel 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Box to Box zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Box to Box het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.De koper, opdrachtgever of consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Box to Box aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper, opdrachtgever of consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper, opdrachtgever of consument in rekening te brengen. De overeenkomst wordt eerst bindend voor ons door onze schriftelijke opdrachtbevestiging. De tekst van een schriftelijke opdrachtbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Wordt tegen de inhoud van een schriftelijke opdrachtbevestiging binnen 3 dagen na ontvangst niet geprotesteerd, dan bindt deze de koper, opdrachtgever of consument. Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde – dit te onzer keuze – dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de koper, opdrachtgever of consument zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kleur, kwaliteit, afmetingen enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters, e.d., door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons bindend, waarbij partijen ervan uitgaan dat geringe afwijkingen, welke geen afbreuk doen aan de essentie van het verkochte, toelaatbaar zijn.Bij annulering van een order door de koper, opdrachtgever of consument zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interesten aan de koper, opdrachtgever of consument in rekening worden gebracht. Annulering kan slechts met onze medewerking en onder ons te stellen voorwaarden tot stand komen, doch nimmer op grond dat de koper, opdrachtgever of consument achteraf niet akkoord gaat met de overeengekomen betalingswijze, onverschillig of deze op basis van contante betaling dan wel op huur- of huurkoopbasis berust. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, voor zover ze door ons niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4. PRIJZEN
Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten en/of andere kosten welke door ons niet beïnvloedbaar zien verhoging ondergaan, ook wanneer deze een gevolg zijn van waardevermindering van de Europese valuta, en ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. Deze verhogingen zullen dan worden doorberekend.Bij een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben de consumenten en de kleine niet-consument (een onderneming met minder dan 50 personeelsleden) het recht de overeenkomst te ontbinden binnen een week nadat ze kennis hebben genomen van de prijsverhoging en mits nog niet geleverd is. In geval van een prijsverhoging welke wij noodzakelijk moeten doorvoeren, kan de overeenkomst niet ontbonden worden.De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal tegelijk met de hoofdsom dienen te geschieden.

Artikel 5. LEVERING
Verzending geschiedt voor rekening en risico van onze leveranciers, tenzij anders is overeengekomen. Indien een levering door de ontvanger wordt geweigerd zijn de vervoers- en opslagkosten en de kosten van de technische dienst voor rekening van de ontvanger.Indien voor montage de toestemming nodig is van enige instantie, zoals bijvoorbeeld monumentenzorg, plaatselijke overheid, eigenaar, etc., en/of ingevolge de Hinderwet, dan rust het verkrijgen van deze toestemming op de koper, opdrachtgever of consument. Door ons zal hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is.De levertijd van de producten gaat in op het moment dat wij de schriftelijke opdrachtbevestiging hebben ontvangen. Opgegeven levertijden bevatten geen fatale termijn.De koper, opdrachtgever of consument is verplicht zijn instructies voor de levering volledig en zo tijdig mogelijk te geven, dat wij binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren. Verstrekt de koper, opdrachtgever of consument zijn instructies te laat, dan wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd, met dien verstande, dat reeds drie werkdagen beschikbaar moeten zijn voor het gereed maken voor verzending. Laat de koper, opdrachtgever of consument na zijn instructies binnen een redelijke termijn te geven, dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en cliënt de koper, opdrachtgever of consument ons schadeloos te stellen.Wij hebben het recht de producten vroeger dan wel later te leveren dan is overeengekomen.Wij hebben het recht de overeenkomst in deellevering na te komen.Indien wij niet in staat zijn tijdig onze verplichtingen na te komen zullen wij de koper, opdrachtgever of consument daarvan onverwijld mededelingen doen onder opgave van de termijn, waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden.Bij niet tijdige levering dienen wij alsnog door de koper, opdrachtgever of consument schriftelijk in gebreke te worden gesteld en cliënt ons een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn te worden gegeven waarbinnen wij kunnen leveren, zonder dat wij binnen deze termijn schadeplichtig zijn.Indien er een fatale termijn overeengekomen werd dan wel alsnog een fatale termijn is gesteld door de koper, opdrachtgever of consument, hebben wij het recht om de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden – dit te onzer keuze – indien er sprake is van overmacht o.m. als bedoeld in deze voorwaarden aan onze zijde en wij aldus niet toerekenbaar tekortkomen in de uitvoering van der overeenkomst. De duur van de opschorting is afhankelijk van de duur van de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken, met dien verstande dat, indien de omstandigheden langer dan 4 weken voortduren, de koper, opdrachtgever of consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zijn wij niet gehouden tot het vergoeden van schade.Indien er een fatale termijn overeengekomen werd of door de koper, opdrachtgever of consument alsnog een fatale termijn werd gesteld waarbinnen wij moesten leveren, en de levering blijft uit, dan zijn wij gehouden tot het vergoeden van de door de koper, opdrachtgever of consument gelden schade met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden over schadevergoeding is bepaald.De verzending geschiedt op de wijze als door ons is aangegeven. Wenst de koper, opdrachtgever of consument een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Het transport wordt door onze leverancier alleen dan verzekerd, indien de koper, opdrachtgever of consument uitdrukkelijk heeft verzocht voor zijn rekening te verzekeren.

Artikel 6 KWALITEITZORG EN RECLAMES
Onze aansprakelijkheid bij het optreden van gebreken in de door ons geleverde goederen beperkt zich tot het repareren van de goederen, welke gebreken vertonen bij normaal gebruik binnen 6 maanden na factuurdatum, voor zover deze gebreken zijn te wijten aan fabricagefouten, of gebruik van ondeugdelijk materiaal. Onze aansprakelijkheid gaat echter nimmer verder dan tot de waarde van het beschadigde deel, onder uitsluiting van de in – en uitbouwkosten, alsmede vracht- en reiskosten en ook nimmer verder dan de aansprakelijkheid van onze leverancier jegens ons. Niet onder de garantie vallende schaden zijn die, welke ontstaan door onoordeelkundige montage, slordige behandeling, normale slijtage, corrosie of ingevolge overmatig gebruik en invloeden van chemische, elektrische of andere aard, waarvan ons vooraf geen kennis gegeven is. De garantie vervalt, wanneer de betalingsvoorwaarden niet nagekomen worden.Wanneer bij geleverde goederen fabrieks- of eigen garantiebewijzen worden afgegeven, dan zullen de bepalingen daarvan door ons strikt worden nageleefd, tenzij de koper, opdrachtgever of consument, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, door derden werkzaamheden aan het geleverde heeft doen verrichten.De goede werking van het geleverde wordt conform de desbetreffende bepalingen in onze prijscouranten, circulaires, contracten en/of offertes gegarandeerd, doch slechts met dien verstande, dat wij nimmer aansprakelijk zullen zijn voor bedrijfs- of andere schade, voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.Koper, opdrachtgever of consument is verplicht terstond na levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan ons terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper, opdrachtgever of consument niet binnen 8 dagen na de dag der levering ons wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper, opdrachtgever of consument geacht met de staat waarin de producten zijn geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.Mocht de koper, opdrachtgever of consument reeds zijn begonnen met de verkoop van producten of deze hebben door geleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.Reclames geven de koper, opdrachtgever of consument geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden en pas na onze toestemming. Retourneringen niet door onze schuld ontstaan, worden gecrediteerd minus 10% behandelingskosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang wij geen volledige betaling van het ons toekomende hebben ontvangen, blijven de geleverde producten, al dan niet verwerkt of gemonteerd, ons eigendom.Ons eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien wij uit anderen hoofde nog enige vordering op de koper, opdrachtgever of consument hebben.Wij hebben het recht onze producten terug te vorderen en tot ons te nemen, indien de nalatige koper, opdrachtgever of consument zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde producten, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van b.v. verpanding, zijn de koper, opdrachtgever of consument verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.Indien Box to Box aan koper, opdrachtgever of consument bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper, opdrachtgever of consument gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper, opdrachtgever of consument deze verplichtingen niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.Indien koper, opdrachtgever of consument, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met onder 5. genoemde verplichting, heeft Box to Box het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper, opdrachtgever of consument te verhalen.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING
Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :a overmacht,zoals in deze voorwaarden is omschreven daden of nalatigheden van de koper, opdrachtgever of consument, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.c. onoordeelkundig gebruik van het geleverd. Wij zijn slechts aansprakelijk, voor zover onze verzekering dit dekt, voor schade aan producten of eigendommen van of(letsel)schade bij de koper, opdrachtgever of consument en/of derden, voor zover ontstaan door onze grove schuld of van hen, die door ons te werk zijn gesteld.Voorts zijn zij slechts gehouden tot het vergoeden van maximaal 10 % van door de koper, opdrachtgever of consument geleden en door hem aangetoonde schade.De koper, opdrachtgever of consument vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van onze leveranties.Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper, opdrachtgever of consument over op het moment waarop deze aan koper, opdrachtgever of consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper, opdrachtgever of consument van een door koper, opdrachtgever of consument aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 9 OVERMACHT
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de producten bij transport naar ons of de koper, opdrachtgever of consument, niet of niet tijdige levering van goederen door onze leveranciers, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in ons bedrijf of in onze middelen van vervoer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, in het algemeen situaties waarin niet van ons verwacht kan worden dat wij presteren, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot (tijdige) levering, zonder dat de koper, opdrachtgever of consument enigerlei recht opschadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te onzer eigen beoordeling om de koopovereenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Artikel 10 WANPRESTATIE EN ONTBINDING
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks te onzer keuze.De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten hebben wij eveneens, indien de koper, opdrachtgever of consument in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die wij op de koper, opdrachtgever of consument hebben, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 11 BETALING
Betaling cliënt te geschieden als volgt; binnen 8 tot 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, tenzij anders en schriftelijk door ons bevestigd dat een andere betalingswijze is overeengekomen.Onredelijke compensatie is niet toegestaan.Indien na de verzending van onze producten ons bekend wordt dat de koper, opdrachtgever of consument in ongunstige financiële omstandigheden verkeert, dan zijn wij gerechtigd onmiddellijk hetzij betaling hetzij zekerheidsstelling te eisen.wij zijn gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door ons is ontvangen, aan de koper, opdrachtgever of consument een rente ad. 2,5% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.wij zijn voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, van de koper, opdrachtgever of consument alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt, te vorderen, alsmede 10 % administratiekostenDe buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van 30,00 euro; uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum zijn onmiddellijk opeisbaar alle bedragen enige andere factuur.

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Box to Box zich de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet.Het is de koper, opdrachtgever of consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.de in het kader van de overeenkomst eventueel door ons tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ons, ongeacht of deze aan koper, opdrachtgever of consument aan derden ter handen zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.Alle door ons eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper, opdrachtgever of consument te worden gebruikt en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Box to Box behoudt zich het recht de eventueel door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Box to Box gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 NIET OVERNAME-PERSONEEL
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met ons of van ondernemingen waarop wij ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 15 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke rechter van onze vestigingsplaats, indien wij dit wensen, aanhangig worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.Indien wij kiezen voor een niet op grond van de Wet bevoegde rechter heeft de kleine niet-consument overigens het recht in het voorkomende geval binnen een week nadat wij die keuze aan deze opdrachtgever bekend hebben gemaakt, ons schriftelijk kenbaar te maken dat hij de volgens de Wet bevoegde rechter prefereert.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is behoudens schriftelijk vastgelegde andersluidende bepalingen uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing ; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.